Projektet

Beskrivning

Projektets huvudsakliga syfte är att med hjälp av 3D-modellering skapa den virtuella staden Viborg så som den var som finsk stad i september år 1939. Som källmaterial används intendent Juha Lankinens stadsplane- och fasadritningar av varje kvarter i Vyborgs centrum som han har gjort för en miniatyrmodell av Viborg samt fotografier i hans samlingar. Miniatyrmodellen, som planerats av Juha Lankinen och som har 3500 byggnader, bevaras i Sydkarelska museet i Villmanstrand. Det har gjorts en topografikarta för miniatyrmodellen, som har höjdkurvor, situationsplan, byggnadernas fasader, sektionsritningar och diagram, som innehåller information om byggnadernas färg. Ritningarna, som är ca 1400 stycken, är i skala 1:500. Dessutom finns det tusentals fotografier samt videomaterial.

Syftet är att lära studenterna 3D-modellering, eftersom produktmodellering inom olika delar av byggprocessen utvecklas till en del av byggandet. Projektets syfte är att skapa en funktionsmodell av en process där man lagrar byggnadshistorisk och -kulturell data i elektronisk form med hjälp av 3D-modellering. Informationen lagras så att den är tillgänglig i framtiden. Till projektets web-sidor har intendent Juha Lankinen grävt fram byggnadernas historiefakta ur sin unika skattkista.

Arbetet utförs genom att utnyttja 3D-modellering på internet. Det slutliga målet är att man rör sig på gatuplanet och de närmaste objekterna är skarpa. Man eftersträvar att ge liv åt Virtuella Viborg genom att lägga till rörliga människor, bilar, spårvagnar och så vidare. Under projektets genomförandefas utreds fri rörlighet i staden.

Projektet är till sin natur ett forsknings- och utvecklingsprojekt samt ett projekt vars syfte är att utveckla undervisningen där forskning är av tillämpande art. Utvecklingsdelen grundar sig på forskning och den utförs av studenter vid Yrkeshögskolan i Tammerfors.

Undervisningsdelen innehåller studentdeltagande i modelleringen av Virtuella Viborg i form av projektarbeten, slutarbeten och handledd praktik.

Projektets tidtabell

Projektutredningen gjordes år 2003. Projektets första fas utförs åren 2004-2011, som baserar sig på den gjorda kostnadsberäkningen och lyckad studentrekrytering.