Tekijät

  1. Rakennustekniikka
  2. Rakennusarkkitehtuuri
  3. Tietojenkäsittely
  4. Taide ja viestintä
Vuosi Mallintajat [1] Mallintajat [2] Sivusto [3] Muut [4]
2022 Anna Ainassaari
Viivi Haasanen
Janika Huttunen
Ella Jalasjoki
Jori Leppinen
Sami Nieminen
Eeva Pekkala
Oska Piirainen
Roni Rinne
Jenny Tokoi
Severi Törmä
2021 Melina Avelin
Heli Haapatalo
Kaisa Immonen
Axel Kesseli
Ida Korsimo
Julia Kranni
Aino Niiva
Vanessa Pönnighaus
Bettina Pusa
Roni Rinne
Veera Rintala
Outi Savijärvi
Taru Teivaala
Emmi Tuominen
Severi Törmä
2020 Heli Haapatalo
Emilia Hyvönen
Ella Jalasjoki
Anni Karvonen
Julia Kranni
Aino Niiva
Riia Rajala
Roni Rinne
Veera Rintala
Julia Valkeejärvi
Veetu Varala
Heidi Yliluoma
Severi Törmä
2019 Virve Mylläri
Riia Rajala
Roni Rinne
Anniina Saarnio
Mira Siljavaara
Julia Valkeejärvi
Essi Viitanen
Severi Törmä
2018 Eero Haapanen
Roosa Hauvala
Meri-Tuuli Heltelä
Niko Kautonen
Veera Kylkilahti
Alina Laaksamo
Julia Laukola
Anniina Mörsky
Aleksi Poikkimäki
Roni Rinne
Eija Ruohonen
Simo Santaniemi
Mira Siljavaara
Jenna Takala
Jenni Töppärä
Mikko Viitama
Oiva Lahtinen
2017 Alina Laaksamo
Mira Lankinen
Tuomas Mannila
Erik Martin
Monica Mjema
Saara Peltola
Vuokko Saukonoja
Henna Saveljeff
Maria Soini
Reeta Tammi
Jenni Töppärä
Sini Väisänen
Jaana Virtanen
Oiva Lahtinen
2016 Jan Dirksen
Miikka Hulkki
Juha Järvinen
Tiina Koski
Alina Laaksamo
Ilona Lähde
Liina Lill-Holopainen
Monica Mjema
Virve Mylläri
Ilona Ravattinen
Elina Sairanen
Reeta Tammi
Sini Väisänen
Jaana Virtanen
Jani Eskelinen
Oiva Lahtinen
2015 Eeva Hakala
Sannamari Pynnönen
Heikki-Mikael Smolander
Elina Halonen
Henna Ikäheimo
Antti Kellokoski
Aleksi Kokko
Ilona Lähde
Pinja Liljeström
Helena Lukkarinen
Anna-Riikka Manninen
Ilona Ravattinen
Sami Sauhke
Tomi Seppänen
Marjo Surakka
Oiva Lahtinen
2014 Joni Halme
Anni Heiskanen
Jarmo Hippeläinen
Aleksi Karvonen
Iida Poikulainen
Sannamari Pynnönen
Ari-Matti Sairio
Oiva Lahtinen
2013 Joni Halme
Anni Heiskanen
Henna Kiviranta
Mikko Kontinaho
Mustafa Salehi
Teemu Viitala
Oiva Lahtinen
2012 Antti Hynninen
Hannariitta Ihalainen
Henna Kiviranta
Arto Peranto
Sanna Pöyhönen
Sampsa Tommola
Oiva Lahtinen
Mikko Parttimaa
Tomi Sepänmaa
Turkka Tervonen
Teemu Wahlroos
2011 Mikael Kauppi
Johanna Kivimäki
Matti Lindholm
Tero Mantela
Juha Niemelä
Susanna Salonen
Joonas Taipale
Jari Virkajärvi
Mikko Malmlund
Jouko Rautonen
Sarianna Sarmastola
2010 Riku Asikainen
Mikko Hotari
Lauri Korhonen
Katariina Kuivanen
Teemu Lensu
Tero Mantela
Tuula Mikkola
Einari Pekkala
Tomi Puukka
Joonas Taipale
Ville Visti
Timo Koriseva
Timo Moisio
Juho Pietilä
Sarianna Sarmastola
Veli-Matti Virtanen
2009 John-Olof Berglund
Mikko Huttunen
Kimmo Kellberg
Lauri Korhonen
Katariina Kuivanen
Minna Lamminsaari
Marko Leikas
Jani Leppinen
Pia Lindroos
Joni Lounas
Johanna Mäkelä
Tuula Mikkola
Aatu Rantanen
Piia Silvennoinen
Veikko Tuominen
Ville Visti
Ville Vuorio
Heikki Ilvespakka
Taila Kilpikoski
Eero Kopu
2008 Minna Lamminsaari
Marko Leikas
Jani Leppinen
Pia Lindroos
Noora Louhivaara
Petri Metsävuori
Jose Luis Sans Areva
Piia Silvennoinen
Henri Väänänen
Ville Vuorio
Eero Kopu
Vesa Ottela
Tuomas Rinne
2007 Minna Lamminsaari
Annamari Lipponen
Petri Metsävuori
Janne Mikola
Nora Murto
Maarit Nieminen
Saija Pirkkanen
Riku Raittinen
Lauri Salmi
Henri Väänänen
Liisa Pohjolainen
Marika Tuominen
2006 Hanna Heino
Janne Mikola
Nora Murto
Jussi Palomäki
Lauri Salmi
Karim Seghaier
Minna Janhunen
Satu Järvinen
Teppo Koivula
2005 Janica Backman
Katriina Hassi
Hanna Heino
Joel Hekkala
Pauli Helin
Heidi Jantunen
Oskari Kela
Annukka Kerokoski
Petri Kokkonen
Joni Lehtonen
Kimmo Mattila
Pekka Salo
Katja Koskela
Anne Koskensalo
Sanna Nyman
Siiri Tammisto
Sanna Haarala
Toni Janka
2004 Outi Honkanen
Jenni Mäkinen
Minna Mikkonen
Heta Niskanen
Henri Salonen
Hanna Törmänen
2003 Timo Isoranta


Kieli Kääntäjät
Englanti Reija Lamminsivu TAMK,
Marianna Leikomaa TAMK, opettaja
Suvi Santajärvi TAMK, opiskelija
Espanja Manuela Barrero Toral TAMK, opiskelija
Àngels Pinyana Universitat de Vic, Barcelona, opettaja
Beatriz Sánchez Félez Universitat de Vic, Barcelona, opiskelija
Jose Luis Sans Areva TAMK, opiskelija
Joaquin Torres Universitat Politècnica de Catalunya, opiskelija
Hollanti Marloes Florijn Hogeschool van Utrecht, opiskelija
Carlijn Jansen Hogeschool van Utrecht, opiskelija
Tom Pronk Hogeschool van Amsterdam, opiskelija
Dewi van der Lans TAMK, opiskelija
Japani Kai Seki TAMK, opiskelija
Kiina Chen Hui Nanjing Forestry University, opiskelija
Meng Jiajia Nanjing Forestry University, opiskelija
Siyao Peng TAMK, opiskelija
Huang Yanna Nanjing Forestry University, opiskelija
Puola Emilia Kwiatkowska TAMK, opiskelija
Lukasz Szmajduch Karol Adamiecki University of Economics, Katowice, opiskelija
Ranska Arthur Jaulin Groupe ISAIP ESAIP, Angers, opiskelija
Riku-Matti Kinnunen TAMK, opettaja
Richard Onillon Groupe ISAIP ESAIP, Angers, opiskelija
Ruotsi Sebastian Hallen Yrkeshögskolan Novia, opiskelija
Kirsti Horn Yrkeshögskolan Novia, opettaja
Reija Lamminsivu TAMK,
Timo Matomaa Yrkeshögskolan Novia, opiskelija
Maria Paulinow TAMK, opiskelija
Joni Sallila TAMK, opettaja
Andreas Salonen Yrkeshögskolan Novia, opiskelija
Saksa Alexander Böer FH Hannover, opiskelija
Jennifer Bruss TAMK, opiskelija
Claudia Daems TAMK, opettaja
Désirée Kriesch Universität Siegen, opiskelija
Lisa Milda Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel, opiskelija
Christina Strahl Hochschule Heilbronn, opiskelija
Ronald Zieger TAMK, opiskelija
Slovakia Michal Duriník Masaryk University, Brno, opiskelija
Matej Lorko University of Technology, Brno, opiskelija
Tšekki Anna-Marie Dvorakova TAMK, opiskelija
Michaela Viková Masaryk University, Brno, opiskelija
Venäjä Esta Korhonen TAMK, opiskelija
Olga Lukina TAMK, opiskelija
Olga Pavlova TAMK, opiskelija
Marina Venchugova TAMK, opettaja
Viro Kersti Jääskeläinen TAMK, opettaja
Merja Oksanen TAMK, opiskelija