LN5 - 土地 7

Photographs

photo39 photo40

Piispankatu 14